Legislație

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂREA nr.1059/2013
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân

Publicat în MO, Partea I nr.829 din 23.12.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată şi al art. III din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1 - Se aprobă normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări şi completari prin Legea nr. 227/2002, cu modificările şi completările ulterioare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează după cum urmează:Read more

Proclamată solemn la CASA UNESCO din Paris la data de 15 octombrie l978

Preambul:

 • Considerând că toate animalele au drepturi,
 • Considerând că necunoaşterea şi desconsiderarea acestor drepturi l-au condus şi continuă să-l conducă pe om să comită crime contra naturii şi a animlelor,
 • Considerând că recunoaşterea de către specia umană a dreptului la existență a celorlalte specii animale constituie fundamentul coexistenței speciilor în lume,
 • Considerând că genocidul este practicat de către om şi amenință să fie perpetuat,
 • Considerând că respectarea animaelor de către om este în legătură cu respectarea omului de către om,
 • Considerând că educația trebuie să cultive încă din copilărie observarea, înțelegerea, respectarea şi dragostea față de animale,

Se proclamă cele ce urmează:Read more

Art. I. - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 794 din 13 decembrie 2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2002, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

Art. 1. - (1) Consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti, au obligaţia de a înfiinţa, în funcţie de necesităţi, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, servicii specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân.
(2) Serviciile specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân înfiinţate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale vor gestiona baza de date organizată la nivelul acestora.
(3) La nivelul serviciilor specializate pentru gestionarea câinilor fără stăpân se înfiinţează Registrul de evidenţă a câinilor fără stăpân capturaţi de pe raza unităţilor administrativ-teritoriale.
(4) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, prin direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, verifică modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către unităţile administrativ-teritoriale.”Read more

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR

Nr. 31 din 31 martie 2008

MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE

Nr. 523 din 30 iunie 2008
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 8 iulie 2008

Văzând Referatul de aprobare nr. 188.894 din 31 martie 2008, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, având în vedere prevederile:

 • art. 26^1 din Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008;
 • art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 • art. 3 alin. (3), precum şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministrul internelor şi reformei administrative emit următorul ordin:
 • Read more

Monitorul Oficial nr. 29/ 15.01.2008

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale
Art. 1. (1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condiţiilor de viaţă şi bunăstare ale animalelor cu sau fără deţinător.
(2) Gestionarea populaţiei canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.
Art. 2. - În sensul prezentei legi, prin deţinător de animale se înţelege proprietarul, persoana care deţine cu orice titlu valabil, precum şi orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.
Art. 3. - Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare şi de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducţia, exploatarea, protecţia şi bunăstarea animalelor.
Art. 4. - Deţinătorii de animale au obligaţia de a avea un comportament lipsit de brutalitate faţă de acestea, de a asigura condiţiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, de a nu le abandona si/sau izgoni.
Art. 5. - (1) Deţinătorii de animale au obligaţia de a asigura acestora, în funcţie de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă şi categorie de producţie, următoarele:Read more

AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
ORDIN PENTRU APROBAREA NORMELOR PRIVIND IDENTIFICAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CÂINILOR CU STĂPÂN

Văzând Referatul de aprobare nr. 1043/13 noiembrie 2013, întocmit de Direcţia Generală Control Oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în temeiul prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1 415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin: Read more

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 146 din 27 februarie 2014

Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 757 din 12 noiembrie 2012, cu modificarile ulterioare, dandu-se textelor o noua numerotare.
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 55/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 60/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 183 din 24 martie 2003.

Capitolul I - Dispozitii generale
Art. 1

In sensul prezentei ordonante de urgenta, prin caini periculosi se intelege cainii apartinand urmatoarelor rase, grupate in doua categorii, dupa cum urmeaza:Read more